1. >
  2. Sales terms & conditions

Warunki ogólne dotyczące sprzedaży dla HENAX Sp. z o.o.

Only in Polish language

Warunki ogólne

Jeżeli nie postanowiono inaczej w formie pisemnej, niniejsze warunki ogólne sprzedaży („WOS”) stanowią podstawę, zgodnie z którą HENAX SP. z o.o. („Sprzedający”) prowadzi sprzedaż produktu i/lub świadczy usługi związane z takim produktem (razem „Produkt”). Warunki regulaminu zakupu Kupującego nie będą mieć zastosowania. W niniejszych WOS, Sprzedający oraz druga strona jakiejkolwiek Umowy zwani są odpowiednio „Sprzedającym” oraz „Kupującym”; mogą być również zwani oddzielnie „Stroną” lub łącznie „Stronami”. Jakiekolwiek skróty międzynarodowych terminów handlowych w zakresie dostaw występujące w Umowie uznane są za odnoszące się do skrótów zawartych w warunkach dostaw Incoterms 2000.

“Spółka Powiązana” oznacza jakąkolwiek spółkę, która bezpośrednio lud pośrednio, za pomocą co najmniej jednego pośrednika, sprawuje kontrolę lub podlega kontroli, lub podlega wspólnej kontroli razem ze Stroną. Dla celów niniejszego dokumentu kontrola oznacza bezpośrednie lub pośrednie łączne posiadanie 50 lub więcej procent kapitału uprawniającego do głosowania. “Umowa” oznacza odpowiednie Potwierdzenie Zamówienia, niniejsze WOS oraz jakiekolwiek inne postanowienia, które zostały wyrażone na piśmie i podpisane zostały przez Strony. „Potwierdzenie Zamówienia” oznacza pisemne potwierdzenie Sprzedającego udzielone Kupującemu w związku z dostarczeniem Produktu.

Dostawa/odbiór – prawo własności

Dostawy będą odbywały się w równych odstępach czasu przez okres trwania Umowy. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Kupującego w momencie, gdy Produkt przechodzi przez ostatnie zainstalowane połączenie kołnierzowe Sprzedającego (lub jego dostawcy). Prawo własności przechodzi razem z ryzykiem. Przy odbiorze Produktu, Kupującego obowiązuje standardowe postępowanie, zasady i/lub procedury obowiązujące na terenie odpowiedniego terminalu lub innego miejsca. Kupujący zwróci wszystkie palety, kontenery, pojazdy i inne pojemniki, jakie powinny być zwrócone bez zwłoki, czyste i w dobrym stanie. Niniejsze WOS oraz Potwierdzenie Zamówienia są nadrzędnie obowiązujące, w razie zaistnienia konfliktu z jakimikolwiek zalecanymi warunkami.

Ilość i jakość produktu

Sprzedający może dostarczyć Produkt o zamówionej wadze lub objętości do 5 % większej lub mniejszej, a Kupujący ma obowiązek zapłacić za ilość w ten sposób dostarczoną. Jedynie różnice w wadze i objętości netto, w stosunku do ilości zafakturowanej, większe niż 0,5% mogą podlegać roszczeniom dotyczącym ilości. Sprzedający gwarantuje, że dostarczony Produkt spełniać będzie określoną specyfikację. Sprzedający nie daje innej gwarancji ani oświadczenia w odniesieniu do Produktu, dotyczących rynkowości lub przydatności do danego celu, lub w inny sposób, i żadne z nich nie będą sugerowane. Sprzedający zmierzy, pobierze próbkę oraz sprawdzi Produkt w standardowy sposób w miejscy załadunku w celu określenia ilości i jakości dostarczonego Produktu. Wyniki takich pomiarów, pobrania próbek oraz sprawdzenia uznawane będą, w przypadku braku oszustwa lub oczywistego błędu, za ostateczne i wiążące w stosunku do ilości i jakości załadowanego Produktu.

Podatek

Jakikolwiek podatek (inny niż podatek od dochodu), cło lub jakiekolwiek inne opłaty rządowe (“Podatek”) nałożone teraz lub w przyszłości na Produkt lub surowiec użyty przy jego produkcji, transporcie, sprzedaży lub użyciu takiego Produktu lub surowca) będzie zwrócony Sprzedającemu przez Kupującego dodatkowo do ceny netto. Jeżeli Sprzedający może następnie uzyskać zaliczkę na poczet takiego Podatku lub jego zwrot od stron trzecich, Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę w ten sposób udzieloną lub zwróconą minus wszelkie uzasadnione koszty, kary oraz odsetki poniesione przez Sprzedającego.

Cena i płatność

Zafakturowane kwoty przekazane zostaną na konto bankowe wskazane przez Sprzedającego, bez opłat bankowych oraz odliczeń, potrąceń lub kompensaty, nie później niż do ostatniego dnia określonego terminu płatności. Wszelkie opóźnione płatności obciążone będą odsetkami maksymalnej wysokości odsetek wynikającej z postępowania prawnego, ale nie przekraczające czterokrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. W przypadku, gdy zdolność Kupującego do płatności jest lub może być ograniczona, w opinii Sprzedającego, Kupujący na prośbę Sprzedającego zabezpieczy płatność w formie wymaganej przez i zadowalającej Sprzedającego na koszt Kupującego.

Odpowiedzialność i roszczenia

Łączna odpowiedzialność Sprzedającego oraz jakiejkolwiek Spółki Powiązanej Sprzedającego z tytułu roszczeń wynikających z lub związanych z Umową w wyniku zaniedbania, naruszenia umowy, gwarancji lub obowiązku ustawowego; lub innego deliktu, nie przekroczy ceny sprzedaży danego dostarczonego Produktu, jeżeli jest dostarczony, lub jeżeli odpowiedzialność wynika z niedostarczenia, ceny sprzedaży Produktu, jeżeli zostałby dostarczony. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za straty związane z produkcją, użytkowaniem, zyskiem, działalnością, wartością firmy lub reputacją, lub z zakłóceniem działalności, niepotrzebnymi wydatkami lub jakimikolwiek innymi ubocznymi, celowymi, wynikowymi, lub domniemanymi stratami lub szkodami jakiegokolwiek rodzaju poniesionymi, lub w stosunku do których zostało wysunięte roszczenie przez drugą Stronę lub jakąkolwiek stronę trzecią. Takie wyłączenie odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadku niedostarczenia lub niepodjęcia się przez Stronę dostarczenia Produktu, o ile takie niewykonanie nie ma wyraźnego uzasadnienia w niniejszej Umowie. Kupujący zabezpieczy Sprzedającego przed jakimikolwiek roszczeniami stron trzecich, które prowadzą interesy z Kupującym bezpośrednio lub pośrednio związane z kupnem przez Kupującego Produktu zgodnego ze specyfikacją. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów dotyczących roszczeń z tytułu przetrzymania, jakiekolwiek roszczenia wysunięte przez Kupującego będą miały formę pisemnego powiadomienia, w pełni określającego fakty na podstawie których zostało wysunięte roszczenie, bezpośrednio po dniu, w jakim fakty zostały stwierdzone lub powinny być stwierdzone, jednakże nie później niż 60 dni od daty załadunku.

Zdarzenie o charakterze siły wyższej

Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie jakiegokolwiek warunku Umowy, innego niż obowiązek uiszczenia należnych sum lub zapewnienia zabezpieczenia, w przypadku gdy wypełnienie warunku zostało opóźnione, uniemożliwione lub powstrzymane przez strajk, nieprawidłowe działanie lub zamknięcie zakładu lub jakiekolwiek inne okoliczności lub wydarzenie, na które strony nie mają wpływu („Wydarzenie o charakterze Siły Wyższej”). W przypadku, gdy Wydarzenie o charakterze Siły Wyższej dotyczy jednego lub więcej źródeł dostaw Sprzedającego spowoduje niedobór Produktu a w konsekwencji niewypełnienie obowiązku dostawy, Sprzedający dokona podziału jakiejkolwiek zmniejszonej ilości Produktu pomiędzy Sprzedającego, jego klientów oraz Spółki Powiązane w sposób uczciwy i należyty. Od Sprzedającego nie będzie wymagane uzyskanie Produktu w celu ponownego uzupełnienia niedoboru w Produkcie wynikającego ze zdarzenia o charakterze Siły Wyższej. Kupujący może uzyskać jakikolwiek niedostatek w ilości Produktu z innych źródeł na ryzyko i koszt Kupującego.

Informacje Dotyczące Hsse

(zdrowie, higiena pracy, bezpieczeństwo i ochrona środowiska). Kupujący rozpowszechni stosowne informacje dotyczące zdrowia, higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony środowiska (HSSE) wszystkim osobom (w tym przede wszystkim pracownikom, kontrahentom oraz klientom Kupującego) które według Kupującego, mogą być narażone na kontakt z Produktem lub innymi produktami w które Produkt może zostać przetworzony, połączony lub z którymi może zostać zmieszany.

Stosowanie się do przepisów prawnych

Strony stosować się będą do obowiązujących przepisów prawnych (w tym szczególnie do zasad ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska – HSSE), rządowych przepisów, rozporządzeń oraz nakazów.

Cesja

Przeniesienie praw i zobowiązań wynikających z Umowy, wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, z tym zastrzeżeniem, że taka zgoda nie jest wymagana w przypadku gdy takie przeniesienie dokonywane jest na rzecz Spółki Powiązanej, odsprzedawcy lub pośrednika lub, w przypadku Sprzedającego, na rzecz kupującego lub dla osoby obejmującej znaczną część aktywów Sprzedającego i/lub część przedsiębiorstwa związaną z Umową. Uzupełnienia Klauzula niezmienności dotycząca sprzedaży MEK, toluenu, i/lub acetonu, Zastosowania Produktu do sprzedaży EO, MEG/DEG/TEG; Leasing wagonu (zbiornika); klauzula HSSE; i/lub Warunków Morskich odnośnie barki lub statku transportowego, dostępne na stronie www.henax.pl [są niniejszym włączone przez odniesienie, tam gdzie to stosowne].

Prawo oraz spory

Umowa oraz jakikolwiek spór lub roszczenia wynikające lub związane z nią, podlegają prawu polskiemu bez względu na normy kolizyjne. Stosowanie Konwencji ONZ dotyczącej Umów Międzynarodowej Sprzedaży Towarów jest wyłączone. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub związane z Umową podlegają ostatecznej jurysdykcji właściwych sądów w Warszawie, Polska. (Grudzień 2007)