1. >
  2. Zintegrowany System Zarządzania

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA HENAX Sp. z o.o.

  Henax Sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą chemikaliów mających zastosowanie w wielu branżach przemysłu, a szczególnie w odlewnictwie, przemyśle szklarskim, drzewnym i tworzyw sztucznych. Poza działalnością sprzedażową Henax oferuje swoim klientom usługę doradztwa technicznego w zakresie środków antyadhezyjnych i ich zastosowania. Głównym celem firmy jest dostarczenie swoim Klientom usług najwyższej jakości oraz prowadzenie działalności biznesowej w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego. Cel ten jest realizowany poprzez zapewnienie Klientom kompleksowych, terminowych i konkurencyjnych cenowo usług o jakości zgodnej z ich wymaganiami i oczekiwaniami, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Henax Sp. z o. o. zobowiązuje się do realizowania powyższych celów poprzez: » ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego wg ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 przez podnoszenie efektywności realizowanych procesów i poprawę środowiskowych wyników działalności, » aktywne uczestnictwo wszystkich pracowników w realizacji niniejszej polityki, » ochronę środowiska, w tym zapobieganie zanieczyszczeniom i zrównoważone wykorzystanie zasobów; » prowadzenie racjonalnej i niestwarzającej zagrożenia dla środowiska gospodarki odpadami poprzez ich segregację i przekazywanie do recyklingu i/lub likwidacji, » efektywne wykorzystanie energii, wykorzystanie źródeł energii ekologicznej zawsze, gdy jest to możliwe, » zatrudnianie wykwalifikowanych fachowców i stwarzanie im możliwości do stałego podnoszenia swoich umiejętności, » kształtowanie proekologicznych postaw wśród pracowników, » spełnianie zobowiązań dotyczących zgodności, w tym wymagań klienta oraz mających zastosowanie wymagań prawnych i innych w zakresie jakości i ochrony środowiska. Najwyższe kierownictwo uznaje wdrożony zintegrowany system zarządzania za integralny element działalności Spółki i zobowiązuje się do zapewnienia wszelkich zasobów potrzebnych do utrzymania i doskonalenia systemu oraz przyjmuje pełną odpowiedzialność za skuteczność tego systemu.